Aquest web és propietat de SISQUELLA SOLUCIONS EMPRESARIALS SLP (B65264707), LA GESTORA CERDANYOLA (B59999987) i SISQUELLA I ENJUANES CORREDORS D’ASSEGURANCES (B62119623). L’accés a aquest web implica que heu llegit i acceptat les condicions d’ús següents:

Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), SISQUELLA SOLUCIONS EMPRESARIALS SLP, LA GESTORA CERDANYOLA SL i SISQUELLA I ENJUANES CORREDORS D’ASSEGURANCES SL informen que són titulars del web www.grupsisquella.com. De conformitat amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, SISQUELLA SOLUCIONS EMPRESARIALS SLP, LA GESTORA CERDANYOLA i SISQUELLA I ENJUANES CORREDORS D’ASSEGURANCES informen de les següents dades:

Els titulars d’aquesta web són:

SISQUELLA SOLUCIONS EMPRESARIALS SLP, amb CIF B65264707 i domicili social a AV.CATALUNYA, 24, 08290, CERDANYOLA DEL VALLES (BARCELONA), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al tom 41.712, foli 134, full B394234 i inscripció primera.

LA GESTORA CERDANYOLA SL, amb CIF B59999987 i domicili social a AV. CATALUNYA, 12, 08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al tom 21995, Foli 86, full B30698 i inscripció primera.

SISQUELLA I ENJUANES CORREDORIA D’ASSEGURANCES, amb CIF B62119623 i domicili social a AV. CATALUNYA, 12, 08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al tom 32.188, foli 154, full B202171 i inscripció primera.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús al web de SISQUELLA SOLUCIONS EMPRESARIALS SLP, LA GESTORA CERDANYOLA SL i SISQUELLA I ENJUANES CORREDORS D’ASSEGURANCES SL, d’ara endavant referides totes conjuntament com a SISQUELLAGRUP, confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepta, des la navegació pel web de SISQUELLAGRUP, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de SISQUELLAGRUP proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis extrets per SISQUELLAGRUP per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per SISQUELLAGRUP contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera poden suposar una lesió dels drets de tercers o de el mateix funcionament del lloc web.

Preus i pagaments

En compliment de l’article 10 de la LSSI CE comuniquem que la informació disponible sobre preus, ofertes i / o promocions dels nostres productes indiquen el preu en euros i no inclouen els impostos que, si escau, són aplicables. Un cop el client hagi fet el pagament dels imports deguts o meritats a través del web clients.grupsisquella.com, el deute quedarà extingit.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

SISQUELLAGRUP no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pot accedir a través dels enllaços.

SISQUELLAGRUP declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris de la seva pàgina web, que podrien derivar-se de la navegació pel seu web. En conseqüència, SISQUELLAGRUP no es fa responsable, en cap cas, dels possibles danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

SISQUELLAGRUP es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu web. Tant en referència als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions es podran realitzar a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran obligades a complir durant el temps en què es publiquin al web i fins que no siguin modificades de forma vàlida per a posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de SISQUELLA SOLUCIONS EMPRESARIALS SLP amb CIF B65264707 i domicili social a AV.CATALUNYA, 24 gen 08290, CERDANYOLA DEL VALLES (BARCELONA); LA GESTORA CERDANYOLA SL amb CIF B59999987 i domicili social en AV. CATALUNYA, 12, 08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), per tal de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

En compliment amb la normativa vigent, SISQUELLAGRUP informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

SISQUELLAGRUP informa que els tractaments indicats es troben legitimats per l’interès legítim de SISQUELLAGRUP.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

SISQUELLAGRUP informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que SISQUELLAGRUP es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o es rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

De conformitat amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, adreçant la seva petició a una de les dues adreces postals indicades més amunt o al correu electrònic info@grupsisquella.com.

Informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: info@grupsisquella.com.

Podrà adreçar-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

Les empreses de SISQUELLAGRUP per elles mateixes o com a cessionàries, són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sempre que siguin d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats

En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de SISQUELLAGRUP. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de SISQUELLAGRUP. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per a la seva utilització personal i privada. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de SISQUELLAGRUP.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

SISQUELLAGRUP es reserva, a més, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la vigent normativa i d’aplicació en el territori espanyol. Si sorgís qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a un arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.

Protocol Canal Line Multinormatiu

L’empresa vol informar els seus empleats i col·laboradors del més alt compromís de comportament ètic i responsable en les seves activitats i operacions, juntament amb el seguiment dels marcs normatius i de les disposicions legals que els són aplicables.

Aquest compromís fa necessària la disposició d’un canal de denúncies, per complir amb els requisits a què la nostra activitat està subjecta, així com per assegurar i complir el nostre compromís d’actuació ètica i responsable, el qual requereix una participació activa de tots els empleats i col·laboradors. Per això, en virtut del que s’ha exposat, l’Entitat ha instrumentat com a eix d’aquesta cultura i compromís ètic i responsable, un CANAL EXTERN D’ÈTICA, COMUNICACIÓ I DENÚNCIES, amb el propòsit anteriorment exposat i, en particular, perquè els seus empleats i col·laboradors puguin comunicar o denunciar:

> Qualsevol comportament o actuació no ètica.
> Qualsevol actuació que incompleixi les lleis i els marcs normatius que ens són aplicables.
> Incompliments dels codis, protocols i procediments interns.

La comunicació i ús del Canal Ètic de Comunicació i Denúncies per als fins descrits anteriorment és un dret, un deure i una obligació de tots els membres de l’Entitat.

Totes les comunicacions, peticions i/o denúncies s’han de fer sota el principi de bona fe i, per tant, s’han de basar en fets o indicis dels quals es pugui desprendre raonablement la realització d’un comportament que ha de ser comunicat. Així mateix, el principi de bona fe requereix que en cap cas es pugui desprendre que hi ha falsedat, falta a la veritat o intenció de venjança o de perjudicar un tercer.

Per poder exercir el dret i complir l’obligació de comunicar, l’Entitat ha posat en funcionament un Canal extern d’Ètica, Denúncies i Comunicació, gestionat per BONET consulting, firma especialitzada en compliment normatiu, per aportar les garanties d’independència, protecció del denunciant i compliment amb la normativa en matèria de protecció de dades. Podrà accedir al Canal d’a través del següent enllaç:

https://corporate-line.com/cnormativo-sisquella

Agraïm tota la seva col·laboració, tot recordant la necessitat que tots complim degudament amb el nostre compromís de comportament ètic.