Publicades les ajudes directes de suport a autònoms i empreses, moratòries i altres mesures concursals en resposta a la pandèmia

Al BOE del dia 13 de març, s’ha publicat un nou Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, que va entrar en vigor amb caràcter general el mateix dia 13 de març de 2021, on s’articulen un conjunt de mesures per mobilitzar una inversió pública de fins a 11.000 milions d’euros al voltant de quatre línies d’actuació: tres fons addicionals per a finançar ajudes directes, reestructuració de balanços i recapitalització d’empreses i la pròrroga de moratòries fiscals i concursals.

1. Nova Línia Covid d’ajudes directes a autònoms i empreses

Es crea una nova Línia Covid d’ajudes directes (7.000 milions d’euros: 5.000 per a totes les comunitats autònomes, excepte Balears i Canàries, i per a les ciutats de Ceuta i Melilla, i 2.000 per a Balears i Canàries) per a empreses no financeres i autònoms (empresaris i professionals) més afectats per la pandèmia que compleixin els següents requisits:

 • Seu social en territori espanyol;
 • Caiguda de volum d’operacions anual el 2020 d’un 30% com a mínim pel que fa a 2019;
 • Meritació entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 d’obligacions de deute i pagaments a proveïdors, creditors financers i no financers, així com costos fixos incorreguts, procedents de contractes anteriors al 13 de març de 2021.
 • Inclusió de la seva activitat en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques -CNAE 09- previstos a l’annex I de l’RDL5 / 2021, en el moment de la seva entrada en vigor. Entre els principals grups beneficiaris trobem, entre d’altres, sectors en què es manté una gran incidència de ERTES com:
  • Hotels i allotjaments similars.
  • Restaurants i establiments de menjars.
  • Activitats de transport, inclòs el sector de l’taxi.
  • Activitats dels operadors turístics.
  • Activitats de manteniment físic.
  • Activitats relacionades amb cultura (museus, arts escèniques, sales d’espectacles, etc.).

Destinataris dels ajuts

CNAE   Descripció activitat
2009 
0710 Extracció de minerals de ferro.
1052 Elaboració de gelats.
1083 Elaboració de cafè, te i infusions.
1101 Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques.
1103 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites.
1413 Confecció d’altres peces de vestir exteriors.
1419 Confecció d’altres peces de vestir i accessoris.
1420 Fabricació d’articles de pelleteria.
1439 Confecció d’altres peces de vestir de punt.
1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes.
1812 Altres activitats d’impressió i arts gràfiques.
1813 Serveis de pre-impressió i preparació de suports.
1814 Enquadernació i serveis relacionats amb la mateixa.
1820 Reproducció de suports enregistrats.
2051 Fabricació d’explosius.
2441 Producció de metalls preciosos.
2670 Fabricació d’instruments d’òptica i d’equips fotogràfics.
2731 Fabricació de cables de fibra òptica.
3212 Fabricació d’articles de joieria i articles similars.
3213 Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars.
3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.
3530 Subministrament de vapor i aire condicionat.
4616 Intermediaris de comerç de tèxtils, peces de vestir, calçat i articles de cuir.
4617 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac.
4624 Comerç a l’engròs de cuirs i pells.
4634 Comerç a l’engròs de begudes.
4636 Comerç a l’engròs de sucre, xocolata i confiteria.
4637 Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies.
4638 Comerç a l’engròs de peix i marisc i altres productes alimentaris.
4639 Comerç a l’engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac.
4644 Comerç a l’engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja.
4648 Comerç a l’engròs d’articles de rellotgeria i joieria.
4719 Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats.
4724 Comerç a l’detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats.
4725 Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats.
4741 Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.
4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats.
4762 Comerç al detall de diaris i articles de papereria en establiments especialitzats.
4771 Comerç al detall de peces de vestir a establiments especialitzats.
4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats.
4777 Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.
4782 Comerçal detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants.
4789 Comerç al detall d’altres productes en parades de venda i en mercats.
4799 Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en parades de venda ni mercats ambulants.
4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.
4932 Transport per taxi.
4939 Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.
5010 Transport marítim de passatgers.
5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
5110 Transport aeri de passatgers.
5221 Activitats annexes al transport terrestre.
5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.
5223 Activitats annexes al transport aeri.
5510 Hotels i allotjaments similars.
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes.
5590 Altres allotjaments.
5610 Restaurants i establiments de menjars.
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
5629 Altres serveis de menjars.
5630 Establiments de begudes.
5813 Edició de diaris.
5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica.
7420 Activitats de fotografia.
7711 Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.
7712 Lloguer de camions.
7721 Lloguer d’articles d’oci i esportius.
7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos.
7729 Lloguer d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic.
7733 Lloguer de maquinària i equip d’oficina, inclosos els ordinadors.
7734 Lloguer de mitjans de navegació.
7735 Lloguer de mitjans de transport aeri.
7739 Lloguer d’altres tipus maquinària, equips i béns tangibles n.c.o.p.
7911 Activitats de les agències de viatges.
7912 Activitats dels operadors turístics.
7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos.
8219 Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina.
8230 Organització de convencions i fires de mostres.
8299 Altres activitats de suport a les empreses.
9001 Arts escèniques.
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques.
9004 Gestió de sales d’espectacles.
9102 Activitats de museus.
9103 Gestió de llocs i edificis històrics
9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.
9200 Activitats de jocs d’atzar i apostes.
9311 Gestió d’instal·lacions esportives.
9313 Activitats de gimnasos.
9319 Altres activitats esportives.
9321 Activitats de parcs d’atraccions i parcs temàtics.
9329 Altres activitats recreatives i de entreteniment.
9523 Reparació de calçat i articles de cuir.
9525 Reparació de rellotges i joieria.
9601 Rentat i neteja de peces tèxtils i de pell.
9604 Activitats de manteniment físic.

Atenció. Aquests fons hauran de destinar-se a pagar despeses fixes com arrendaments, salaris, subministraments elèctrics o deutes amb proveïdors. A tall d’exemple la mateixa exposició de motius del RDL esmenta les despeses relatives al subministrament d’energia i al cost de canvi de potència, en què incorren els autònoms i empreses considerat elegibles com quantitats a les quals es podran destinar les ajudes.

Tot i que les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla realitzaran les corresponents convocatòries per a la concessió d’aquests ajuts als destinataris ubicats en els seus territoris i s’encarregaran de la tramitació, gestió i resolució de les sol·licituds, de l’abonament de les ajudes i dels controls previs i posteriors a l’pagament, el RDL fixa els següents límits de la quantia de les mateixes:

 • Per als empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF: 3.000 euros com a màxim.
 • Per als empresaris i professionals el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’IVA o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més d’un 30% l’any 2020 respecte a l’any 2019, l’ajut serà:
  • Per a empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa en l’IRPF, i per a les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 treballadors: el 40% de la caiguda del volum d’operacions en l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi aquest 30%.
  • Per a entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 treballadors: el 20% de l’import de la caiguda del volum d’operacions en l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi aquest 30%.

S’ha de tenir en compte que aquesta subvenció no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000, per bé que les comunitats autònomes de Canàries i les Balears podran augmentar el percentatge i els topalls.

Terminis

Aquests ajuts trigaran a arribar almenys un mes i mig. El Govern s’ha «autoimposat» el termini d’un mes i deu dies per tenir formalitzada l’ordre oficial de repartiment, i, a partir d’aleshores, ja serà qüestió de la rapidesa de les comunitats autònomes a canalitzar-les.

Tot sembla indicar que al mes de maig les comunitats podrien iniciar la seva distribució.

Gestió

Aquest nou fons serà gestionat per les comunitats autònomes, tot i que l’Agència Tributària controlarà els requisits exigits per obtenir les prestacions i Balears i Canàries tindran una partida especial de 2.000 milions per l’impacte especial en el sector turístic.

L'”assistència o auxili” es distribuirà de manera proporcional a l’assignació del REACT EU, en base a indicadors de renda, d’atur i d’atur juvenil. En concret, el repartiment es basa en els següents tres indicadors:

 1. Indicador de renda: mesura el pes de cada comunitat autònoma en la caiguda del PIB el 2020, moderat en funció de la prosperitat relativa de cadascuna d’elles, mesurada a través de la renda per càpita respecte a la mitjana nacional.
 2. Indicador d’atur: considera la mitjana ponderada entre el pes de la Comunitat Autònoma en el total d’aturats registrats al gener de 2020 i la seva contribució a l’increment de l’atur registrat nacional el 2020.
 3. Indicador d’atur juvenil (16-25 anys): anàlogament al criteri anterior, considera la mitjana ponderada entre el pes de la Comunitat Autònoma en el total de joves aturats registrats al gener de 2020 i la seva contribució a l’increment de l’atur juvenil registrat nacional el 2020.

1.1 Requisits i compromisos

Els sol·licitants dels ajuts han de complir en el moment de presentació de la sol·licitud els següents requisits:

 1. No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
 2. No haver donat lloc, per causa de la qual hagués estat declarada culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
 3. Trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions o ajudes públiques.
 4. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 5. No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarat insolvents en qualsevol procediment, no trobar-se declarat en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, no estar subjecte a intervenció judicial o haver estat inhabilitat d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
 6. No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

Els destinataris d’aquestes mesures assumeixen els següents compromisos:

 1. Han de mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.
 2. No podran repartir dividends durant 2021 i 2022.
 3. No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de dos anys des aplicació d’alguna de les mesures.

2. Mesures addicionals de flexibilització dels préstecs dotats amb aval públic

Es crea un Línia per a la reestructuració de deute financer COVID (3.000 milions d’euros), per permetre la conversió de part de l’aval públic en transferències a les empreses i autònoms més afectats per la crisi que compleixin amb els requisits establerts per Acord de Consell de Ministres, dins d’un acord assolit amb les entitats financeres creditores.

Atenció. Es crea una segona línia, de 3.000 milions d’euros, per reestructurar aquell deute financer d’autònoms i empreses que compti amb aval públic i s’hagués subscrit des del 17 de març de 2020.

Sobre la base de l’anàlisi que faci cada entitat financera, es podrà acordar:

 • Estendre per un període addicional el termini de venciment dels préstecs amb aval públic.
 • Convertir els préstecs amb aval públic en préstecs participatius, mesura que reforçarà els recursos propis de les empreses beneficiàries en tenir aquests préstecs un tractament equivalent al capital a efectes mercantils.
 • Concedir (com a últim recurs i amb caràcter excepcional) ajudes directes per reduir el finançament amb aval públic sol·licitat durant la pandèmia.

Beneficiaris: Els ajuts es poden destinar a les empreses que compleixin els criteris d’elegibilitat que s’establiran en un proper Acord de Consell de Ministres, dins d’un procés de renegociació en el qual les entitats financeres hauran d’assumir la part proporcional de la reducció del préstec que els correspongui.

Així mateix, introdueix un Codi de Bones Pràctiques, el contingut del qual s’aprovarà mitjançant Acord de Consell de Ministres, que podrà ser subscrit per les entitats financeres per facilitar una adequada resposta del sector financer davant l’excepcional situació econòmica, per reforçar la solvència empresarial i garantir la liquiditat de cara al futur.

Serà un protocol similar a l’existent en l’àmbit hipotecari, per afavorir una actuació “coordinada i eficient” de les entitats de crèdit en suport d’empreses viables amb problemes puntuals de solvència.

Impagaments: S’encomana a les entitats financeres concedents els procediments de recuperació dels avals impagats, obviant la regulació establerta a La Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. Tot això sense perjudici dels sistemes de control i gestió que puguin implementar-se per prevenir l’existència de conflictes d’interès.

Aranzels: Els drets aranzelaris notarials i registrals derivats de la formalització i inscripció d’aquestes operacions es bonificaran en un 50 per cent.

Per accedir a aquesta línia econòmica, els destinataris han de complir algunes condicions: no hauran d’haver sol·licitat el concurs, no podran haver estat declarats insolvents en cap procediment, no podran estar sotmesos en concurs de creditors (llevat que es trobin en fase de compliment de conveni ), ni tampoc podran estar subjectes a intervenció judicial ni inhabilitats concursalment (tret que hagi conclòs el període d’inhabilitació).

Aquestes condicions i requisits són els que hem vist en el punt 1.1 anterior.

3. Nou Fons de recapitalització d’empreses afectades per COVID

Es crea un nou Fons de recapitalització d’empreses afectades per COVID (1.000 milions d’euros) – que es desenvoluparà per Acord de Consell de Ministres- per donar suport a aquelles empreses viables però que s’enfronten a problemes de solvència derivats de la covid-19 que no poden accedir al fons gestionat per la Societat Estatal de Participacions industrials (SEPI) per a empreses i operacions de major grandària i necessiten un reforç addicional del seu capital.

Els fons s’atorgaran en forma d’instruments financers, com préstecs ordinaris, préstecs participatius, capital o altres.

Atenció. Aquest fons serà gestionat per la Companyia Espanyola de Finançament de al Desenvolupament (COFIDES), dependent del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, i complementa el fons SEPI per a la recapitalització d’empreses estratègiques de major dimensió.

Aquest fons és un dels instruments financers previstos a la norma i pot suposar l’entrada en el capital de les empreses beneficiàries. Aquestes entrades, com les restants ajudes públiques previstes en la norma, han de tenir l’autorització de la Unió Europea per no incórrer en pràctica contrària a la competència.

El fons aportarà aquest suport exclusivament en forma d’instruments de deute, de capital i híbrids de capital, o una combinació d’ells, a empreses no financeres, que prèviament ho hagin sol·licitat i que travessin dificultats de caràcter temporal a conseqüència de la pandèmia del COVID -19.

En el règim de les empreses en el capital de les quals entri el fons s’estableixen les següents especialitats:

 1. Drets de vot. La gestora de fons exercirà per compte de l’Administració General de l’Estat els drets de vot i altres drets polítics que li corresponguin sense necessitat d’autorització prèvia.
 2. Administradors representants del fons. La gestora podrà decidir, cas per cas, proposar administradors en les empreses participades.
 3. Procedència dels administradors. Els administradors podran pertànyer a l’Administració pública, a la mateixa gestora o ser persones, físiques o jurídiques, alienes que no tinguin les anteriors consideracions. L’estatut jurídic d’uns o altres consellers serà diferent en raó del seu origen.
 4. Retribució i responsabilitat d’administradors procedents de l’Administració pública o de la gestora. La norma emula el que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic. D’aquesta manera, aquests administradors no rebran cap retribució pel seu acompliment i la seva responsabilitat com a administradors ja que l’assumeix directament l’Administració General de l’Estat. Aquesta podrà, en cas de danys derivats de dolo o negligència per tals administradors, repetir contra ells.
 5. Retribució i responsabilitat d’administradors no procedents de l’Administració ni de la gestora. Els administradors nomenats a iniciativa de la gestora del fons però que no siguin ni empleats de la mateixa ni membres de l’Administració tindran dret a percebre remuneració pel seu acompliment a càrrec de l’empresa en la qual el fons hagi invertit i als mateixos se’ls aplicarà el règim comú de responsabilitat patrimonial d’administradors.
 6. Dividends. Les empreses beneficiàries no podran repartir dividends durant 2021 i 2022.
 7. Mercat del control societari. L’adquisició de capital pel fons no activarà l’obligació de presentar una Oferta Pública d’Adquisició excepcionant l’aplicació dels articles 128 i 129 de la Llei de l’Mercat de Valors (LMV).
 8. Dividends, recompra d’accions i remuneració. Fins que l’Estat hagi sortit totalment del capital, els beneficiaris estaran subjectes a prohibicions sobre el repartiment de dividends i la recompra d’accions. A més, fins que al menys el 75% de la recapitalització hagi estat rescatada, es limitarà la remuneració dels gestors, inclosa la prohibició del pagament de bonificacions.
 9. Durada. L’activitat de l’empresa beneficiada s’ha de mantenir fins al 30 de juny de 2022.

Per accedir a aquesta línia econòmica, els destinataris han de complir algunes condicions: no hauran d’haver sol·licitat el concurs, no podran haver estat declarats insolvents en cap procediment, no podran estar sotmesos en concurs de creditors (llevat que es trobin en fase de compliment de conveni), ni tampoc podran estar subjectes a intervenció judicial ni inhabilitats concursalmente (llevat que hagi conclòs el període d’inhabilitació).

Aquestes condicions i requisits són els que hem vist en el punt 1.1 anterior.

4. Ampliació dels terminis d’execució i justificació de projectes industrials beneficiaris d’ajudes

Amb la finalitat de reforçar la solvència de les empreses, aportant una major flexibilitat en el compliment dels projectes subvencionats, es permet, a instància del beneficiari i de forma extraordinària, l’ampliació dels terminis d’execució i justificació de projectes industrials beneficiaris d’ajudes o finançament de la Secretaria General d’Indústria i de la PIME que ja hagin estat objecte d’extensió del termini d’execució amb anterioritat, sempre que s’al·leguin circumstàncies sobrevingudes directament vinculades als estats d’alarma derivats de la crisi de la COVID-19.

És a dir, els beneficiaris de concessions de préstecs a projectes industrials atorgats per la Secretaria General d’Indústria i de la PIME podran sol·licitar modificacions del quadre d’amortització durant el termini de dos anys i mig comptats des de l’entrada en vigor de Reial Decret 463 / 2020, de 14 de març; sempre que la crisi sanitària provocada pel COVID-19 hagi provocat períodes d’inactivitat de beneficiari, reducció en el volum de les seves vendes o interrupcions en el subministrament a la cadena de valor.

5. Novetats destacades en l’àmbit concursal

5.1 Nova ampliació de la moratòria concursal

S’amplia fins al 31 de desembre de 2021 inclusivament la suspensió del deure de sol·licitar la declaració de concurs de creditors. A partir d’aquesta data s’iniciarà el còmput del termini legal de dos mesos per a sol·licitar la declaració de concurs.

També se suspèn fins al 31 de desembre de 2021 la tramitació de les sol·licituds de concurs necessari presentades pels creditors des del 14 de març de 2020.

5.2 Incompliment de convenis i d’acords extrajudicials de pagaments

Les empreses en dificultats, que tinguessin aprovats convenis de creditors o signats acords extrajudicials de pagament, gaudiran d’una nova extensió dels terminis per renegociar-los, i podran presentar propostes de modificació dels mateixos fins al 31 de desembre de 2021 inclusivament.

Tot i que els creditors podran presentar sol·licituds d’incompliment d’aquests convenis o acords, aquestes sol·licituds no seran admeses a tràmit immediatament. En aquest sentit, es tractaran de la següent manera:

 • Sol·licituds d’incompliment presentades entre el 31 d’octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021: es traslladaran al deutor, però no s’admetran a tràmit fins al 30 d’abril de 2021. Durant aquest temps el deutor podrà formular una proposta de modificació del conveni o de l’acord extrajudicial de pagaments, que es tramitarà amb prioritat.
 • Sol·licituds d’incompliment presentades entre el 31 de gener i el 13 de març de 2021 que hagin estat admeses a tràmit: se suspendrà la seva tramitació fins al 31 de desembre de 2021. Si durant els tres mesos anteriors a aquesta última data el deutor formulés una proposta de modificació del conveni o de l’acord extrajudicial de pagaments, es donarà tràmit a la mateixa i s’arxivarà la sol·licitud d’incompliment.
 • Sol·licituds d’incompliment presentades entre el 31 de gener i el 30 de setembre de 2021: es traslladaran al deutor, però no s’admetran a tràmit fins al 31 de desembre de 2021. Durant aquest termini el deutor podrà formular una proposta de modificació del conveni o de l’acord extrajudicial de pagaments, que es tramitarà amb prioritat.

També se suspèn fins al 31 de desembre de 2021 inclusivament el deure del deutor de sol·licitar la liquidació quan conegui la impossibilitat de complir el conveni aprovat i sempre que presenti una proposta de modificació de conveni que s’admeti a tràmit dins del termini esmentat.

5.3 Incompliment d’acords de refinançament

També les empreses en dificultats que tinguessin subscrits acords de refinançament homologats podran beneficiar-se d’una ampliació dels terminis per renegociar-los o proposar-ne altres de diferents fins al 31 de desembre de 2021 inclusivament.

Tot i que els creditors d’aquestes empreses poden sol·licitar l’incompliment dels acords de refinançament originals, aquestes sol·licituds es gestionaran de la següent forma:

 • Sol·licituds d’incompliment presentades entre el 31 d’octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021: es traslladaran al deutor, però no s’admetran a tràmit fins al 28 de febrer de 2021.
 • Sol·licituds d’incompliment presentades entre el 31 de gener i el 13 de març de 2021 que hagin estat admeses a tràmit: se suspendrà la seva tramitació.
 • Sol·licituds d’incompliment presentades entre el 31 de gener i el 30 de setembre de 2021: es traslladaran al deutor, però no s’admetran a tràmit fins el 31 d’octubre de 2021.

Durant els terminis en què no s’admetin a tràmit o se suspengui la tramitació de les sol·licituds de declaració d’incompliment, el deutor podrà comunicar al jutjat la seva intenció de renegociar l’acord de refinançament (encara que no hagués transcorregut un any des de l’anterior homologació), en aquest cas comptarà aleshores amb tres mesos addicionals per arribar a un acord de modificació del que tingués en vigor, o un de nou. Si el deutor no arribés a un acord, s’aixecarà la suspensió de la tramitació de les sol·licituds de declaració d’incompliment.

5.4 Vistes opcionals en incidents de reintegració

Fins al 31 de desembre de 2021 no serà necessària la celebració de vista en els incidents que s’incoïn per resoldre accions de reintegrament, llevat que el jutge del concurs resolgui una altra cosa.

5.5 Foment de la venda a través d’entitat especialitzada per liquidar els béns del concursat

Fins al 31 de desembre de 2021 es podrà modificar la modalitat de subhasta extrajudicial prevista en el pla de liquidació aprovat, realitzant-se a través de qualsevol altra modalitat (inclosa la venda a través d’entitat especialitzada) sense que sigui necessari modificar el pla ni demanar autorització judicial. N’hi haurà prou la seva constància en l’informe trimestral de liquidació.

5.6 Afectació dels crèdits derivats de l’execució d’avals públics atorgats a l’empara dels reials decrets-lleis 8/2020 i 25/2020

Els crèdits derivats de l’execució d’aquests avals:

 • podran quedar afectats pels acords extrajudicials de pagaments;
 • es consideraran passiu financer a efectes de l’homologació dels acords de refinançament;
 • podran quedar afectats per la concessió del benefici de l’exoneració del passiu insatisfet; i
 • en el concurs de l’avalat, si no s’hagués presentat encara l’informe provisional, es classificaran com a crèdit ordinari.

6. Celebració de Juntes telemàtiques

La norma regula també, la possibilitat que totes les societats de capital regulades en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital, i la resta de persones jurídiques de Dret privat (societats civils, societats cooperatives i associacions) que no hagin pogut modificar els seus estatuts socials per permetre la celebració de la junta general o assemblees d’associats o de socis per mitjans telemàtics, puguin seguir utilitzant aquests mitjans durant l’exercici 2021, garantint així els drets dels associats o socis minoritaris que no poguessin desplaçar-se físicament fins al lloc de celebració de la junta o l’assemblea.

Per tant, s’introdueix la possibilitat que les societats anònimes puguin celebrar juntes generals íntegrament telemàtiques, sempre que l’òrgan d’administració així ho acordi, s’inclogui aquesta previsió en l’anunci de convocatòria, s’acompanyi de garanties raonables per assegurar la identitat de subjecte que exerceix el seu dret de vot i s’ofereixi la possibilitat de participar en la reunió per totes i cadascuna d’aquestes vies:

 1. Assistència telemàtica;
 2. Representació conferida al president de la junta per mitjans de comunicació a distància i
 3. Vot anticipat a través de mitjans de comunicació a distància.

Els administradors podran assistir a la reunió, que es considerarà celebrada al domicili social amb independència d’on es trobi el president de la junta, per audioconferència o videoconferència.

7. Ajornament de deutes tributaris

Com es recordarà, l’article 8 del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, va concedir en l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, la possibilitat d’ajornar l’ingrés del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data siguin de quantia inferior a 30.000 euros.

L’ajornament també s’aplicava als següents deutes tributaris que en principi no poden ser objecte d’ajornament de conformitat amb l’article 65. 2 de la LGT:

 • Els corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar l’ingrés a compte.
 • Els derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits.
 • Els corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’impost sobre societats.

Era requisit necessari parar la concessió de l’ajornament:

 • Persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 el 2020.

Les condicions de l’ajornament eren:

 • Termini: 6 mesos.
 • No meritació d’interessos de demora durant els 3 primers mesos de l’ajornament.

Doncs bé, la disposició addicional tercera del RDL 5/2021, que estem ressenyant, torna a regular novament la possibilitat d’ajornar l’ingrés del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, amb els mateixos requisits i amb els mateixos deutes ajornables, modificant únicament el termini de no meritació d’interessos de demora que passa de 3 a 4 mesos i sense modificar el termini de 6 mesos de concessió de l’ajornament. Per a això deroga l’esmentat article 8 de Reial decret llei 35/2020.

8. Exempció en AJD

La norma recull l’exempció de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats (AJD) per a les escriptures de formalització de l’extensió dels terminis de venciment de les operacions de finançament que han rebut aval públic que preveu l’article 7 del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, afegint per això el nombre 31 a l’article 45.IB) en el text refós de la Llei de l’Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Finalment, pel que fa a mesures tributàries, trobem en el capítol III (Fons de recapitalització d’empreses afectades per Covid) del RDL 5/2021, concretament en l’apartat 9 de l’article 17, una exempció general de qualsevol tribut estatal, autonòmic o local per a totes les transmissions patrimonials, operacions societàries i actes derivats, directament o indirectament de l’aplicació d’aquesta disposició i, fins i tot, les aportacions de fons o ampliacions de capital, que eventualment s’executin per a la capitalització o reestructuració financera i patrimonial de les empreses participades amb càrrec al Fons.

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis, així com l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de pàgina web. política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies