Novetats als Expedients de Regulació de l’Ocupació

Segons el REIAL DECRET-LLEI 18/2020, DE 12 DE MAIG, DE MESURES SOCIALS EN DEFENSA L’OCUPACIÓ

Com ja sabeu, s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació, que entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE, i que ve a complementar i adaptar les mesures de regulació d’ocupació que s’estan aplicant des del començament de l’Estat d’Alarma.

La norma no és gens concisa i deixa massa punts interpretatius per la qual cosa poden produir-se canvis i matisacions.

Aquesta norma distingeix entre les diverses situacions en què es pot trobar una empresa en l’actualitat i les possibilitats reals de reiniciar, encara que sigui parcial i progressivament, l’activitat.

Regula una transició per als Expedients Aprovats en causa de força major, aclareix el compromís de l’ocupació durant els següents 6 mesos i en qualsevol cas estableix com a data final el pròxim 30 de juny per a totes les mesures extraordinàries d’àmbit laboral i de seguretat social de les mesures establertes des de l’inici del Decret d’Alarma per als ERTO.

Quant als ERTO tramitats per causes OBJECTIVES, en concret els Productius, subsisteixen pel que fa a la durada pactada, però igualment les mesures extraordinàries en relació amb la prestació per Desocupació finalitzen en aquesta data, 30-6-2020, i consumiran dies de prestació i deixaran de rebre prestació aquells treballadors que no hi tinguin dret.

A partir d’aquesta data es legislarà concretament per sectors econòmics.

En relació amb els Expedient de Regulació d’Ocupació vigents per la causa de FORÇA MAJOR els diferencia en:

– TOTAL, en el cas d’impossibilitat de prestar qualsevol tipus de servei -excepte essencials
– PARCIAL

Aquest últim és aplicable pràcticament de facto per a totes aquelles empreses que actualment tenen suspeses les seves activitats per força major i que, a través de les successives normes de desescalada o Fases, ja permeten reiniciar l’activitat, encara que sigui parcialment.

La norma fomenta la transició d’ERTO DE SUSPENSIÓ DE JORNADES a REDUCCIÓ DE JORNADA DIÀRIA, estable, per tal d’adaptar-se als reinicis d’activitat econòmica. Per a això regula una sèrie de comunicacions a l’autoritat laboral, al Servei Públic d’Ocupació i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Tanmateix, com ha estat una constant durant tot el procés de Decret d’Alarma, les comunicacions a aquests organismes no estan establertes de forma expressa ni pública.

En qualsevol cas, s’estableix que les mesures finalitzaran, en tots els supòsits de força major, el 30 de juny de 2020. A partir d’aquesta data tots els treballadors han de reincorporar-se al seu lloc de treball.

I com a mesura innovadora, per a les empreses que prevegin que a partir de l’1 de juliol de 2020 necessitaran mesures per continuar amb la flexibilització de la plantilla (empleats) en suspensió o reducció de jornada, regula la tramitació d’un nou EXPEDIENT DE REGULACIÓ D’ OCUPACIÓ per causes OBJECTIVES (Econòmiques, Tècniques, Organitzatives o de Producció) que tindria el seu inici o retroactivitat, quan es pacti, a partir de la finalització de la mesura aprovada per força major. Per tant ja es tramitarà aquest nou ERTO -amb l’ERTO de Força Major vigent- fent coincidir la finalització de l’actual amb el nou ERTO OBJECTIU. Cal preveure que aquest tipus d’ERTO requereix negociació amb els treballadors afectats, fins i tot amb sindicats davant la manca de representants dels treballadors, de manera que la tramitació és més prolongada.

En qualsevol cas reiterem, en aquesta data, 1 DE JULIOL DE 2020, tota la plantilla de l’empresa haurà de reincorporar-se al seu lloc de treball, o tenir en vigor un nou ERTO.

A partir d’aquesta data els Expedient de Regulació d’Ocupació que entrin en vigor, amb la norma actual, ja no gaudiran d’exoneracions ni bonificació de quotes de seguretat social, consumiran dies de prestació per desocupació dels treballadors i només podran accedir-hi aquells que tinguin generat aquest dret.

Exoneracions VIGENTS. Reducció de % amb efectes 1 de maig.
Aquesta norma manté les Exoneracions (100%) com fins a la data per als ERTO de FORÇA MAJOR TOTAL.

Si bé per als que defineix com FORÇA MAJOR PARCIAL redueix els percentatges d’exoneració amb efectes 1 de maig.

La mesura clarament té l’objectiu de fomentar la represa d’activitats, ja que sobre els empleats que reiniciïn total o parcialment l’activitat (reducció jornada) l’Exoneració de quotes serà més gran:

– En empreses de menys de 50 treballadors

o PER ALS TREBALLADORS QUE reinicien L’ACTIVITAT: Maig: 85% Juny: 70%
o PER ALS TREBALLADORS QUE ROMANGUIN AL ERTO: Maig: 60% Juny: 45%

MANTENIMENT D’OCUPACIÓ
Es clarifiquen les condicions del manteniment de l’ocupació durant els següents 6 mesos a la represa d’activitats.

L’incompliment comportarà la DEVOLUCIÓ de TOTES les quotes exonerades (de tota la plantilla), més recàrrec i interessos.

S’exclou alguna situació en què l’empresa pot entrar en procés concursal.


REAL DECRETO-LEY 18/2020, DE 12 DE MAYO, DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO

1. Expedientes de Regulación de empleo por FUERZA MAYOR TOTAL

Las empresas que, teniendo un ERTE de fuerza mayor basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, estén afectadas por las causas referidas en dicho precepto y éstas impiden el reinicio de la actividad, continuarán en situación de fuerza mayor TOTAL derivada del COVID-19.

Dichos ERTES podrán continuar mientras duren dichas causas y como máximo hasta el 30 de junio de 2020.

Se mantendrán, durante mayo y junio, las exoneraciones de cotizaciones sociales previstas para estos ERTES, en función del número de trabajadores o asimilados a los mismos que la empresa tuviera en alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020, es decir:

o En empresas de menos de 50 trabajadores: 100% del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.

o En empresas de 50 o más trabajadores: el 75% de exoneración.

2. FUERZA MAYOR PARCIAL

Se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19 las empresas que tengan un ERTE de fuerza mayor autorizado en base al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, desde el momento en que las causas recogidas en dicho precepto permitan la recuperación parcial de su actividad y como máximo hasta el 30 de junio de 2020.

La incorporación de las personas trabajadoras a la actividad la decidirá la empresa en la proporción que necesite para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes vía reducción de jornada.

Operarán las siguientes exoneraciones del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, devengada en mayo y junio, fijadas en función del número de trabajadores o asimilados a los mismos que la empresa tuviera en alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020:

A. PARA LOS TRABAJADORES QUE REINICIEN LA ACTIVIDAD:

I. En empresas de menos de 50 trabajadores:

Mayo: exoneración del 85%. Junio: exoneración del 70%.

II. En empresas 50 o más trabajadores:

Mayo: exoneración del 60%. Junio: exoneración del 45%.

B. PARA LOS TRABAJADORES QUE PERMANEZCAN EN EL ERTE:

I. En empresas de menos de 50 trabajadores:

Mayo: exoneración del 60%. Junio: exoneración del 45%.

II. En empresas de 50 o más trabajadores:

Mayo: exoneración del 45% Junio: exoneración del 30%.

Estas exoneraciones no tendrán efectos para las personas trabajadoras, considerándose el período en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos.

3. CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y PRODUCTIVAS (ETOP)

A los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción iniciados entre el 13 de mayo y el 30 de junio de 2020 les será de aplicación el procedimiento abreviado del artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020.

La tramitación de estos ERTES podrá iniciarse durante la vigencia de los ERTES de fuerza mayor derivada del COVID-19.

Cuanto el ERTE por causas ETOP se inicie tras la finalización de un ERTE por causa de fuerza mayor, del artículo 22 del del Real Decreto-ley 8/2020, se retrotraerán sus efectos a la fecha de finalización de éste.

Los ERTES por causas ETOP vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley mantendrán su vigencia hasta la fecha prevista en la comunicación final de la empresa, en los términos previstos en la misma.

4. PROTECCIÓN POR DESEMPLEO

La prestación de desempleo con reposición de prestaciones (contador a cero) y no exigencia del período de carencia se extenderá hasta el 30 de junio.

El régimen especial de protección por desempleo para los trabajadores fijos discontinuos se mantendrá hasta el 31 de diciembre.

5. LÍMITES RELACIONADOS CON REPARTO DE DIVIDENDOS Y TRANSPARENCIA FISCAL

Las empresas y entidades con domicilio en paraísos fiscales no podrán acogerse a los ERTES de fuerza mayor regulados en este Real Decreto-ley.

Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los ERTES de fuerza mayor regulados en este Real Decreto-ley y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos, no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en el que se apliquen estos ERTES, excepto si devuelven el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social.

Esta limitación no será de aplicación para empresas que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de 50 personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social.

No se tendrá en cuenta el ejercicio en el que la sociedad no distribuya dividendos a los efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios previsto en el artículo 348.bis, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

6. COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

Se modifica la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, concretando el alcance del compromiso de mantenimiento del empleo y las consecuencias de su incumplimiento. De forma que:

o Se limita el compromiso a las empresas que se hayan acogido a ERTES por fuerza mayor vinculada al COVID-19 y a las personas afectadas por dichos expedientes.

o Los seis meses en los que la empresa debe mantener el empleo se contabilizan desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando ésta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

o No se considerará incumplido dicho compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando éste no suponga un despido sino una interrupción del mismo.

o En el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

o El compromiso de mantenimiento de empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa aplicable, teniendo en cuenta, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.

o No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores, en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

o Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar.

7. PROHIBICIÓN DE DESPEDIR

Se mantendrá, hasta 30 de junio de 2020, la prohibición de extinción del contrato de trabajo o despido por fuerza mayor o causas objetivas, en las que se amparan los ERTES de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, prevista en el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020.

8. SUSPENSIÓN DE CONTRATOS TEMPORALES

Se mantiene, hasta 30 de junio de 2020, la previsión recogida en el artículo 5 del Real Decreto-ley 9/2020 de que la suspensión de los contratos temporales por ERTES, de fuerza mayor y ETOP vinculados al COVID-19, supondrá la interrupción del cómputo de la duración de estos contratos y de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido.

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis, així com l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de pàgina web. política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies