El que cal saber sobre control horari

ACTUACIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL EN MATÈRIA DE REGISTRE DE JORNADA

RESUM DELS CRITERIS ESTABLERTS EN EL CRITERI Tècnic núm. 101/2019 (10-6-2019)

D’acord amb la recent publicació al BOE del RDL 8/2019, de 8 de març, de Mesures Urgents de Protecció Social i de Lluita Contra la Precarietat Laboral a la Jornada de Treball, modifica el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (afegeix nou apartat a l’article 34), i, segons CRITERI TÈCNIC nº 101/2019 per la Direcció de l’Organisme Estatal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sobre actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, les actuacions que estan subjectes a la interpretació de l’esmentat criteri tècnic es refereixen als contractes de treball a jornada completa, sense perjudici del que s’assenyala més endavant pel que fa als contractes a temps parcial.

Obligatorietat del registre diari de jornada

El nou apartat 9 de l’art.34 de l’ET estableix que “l’empresa ha de garantir el registre diari de jornada, que ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària” que s’estableix en l’art.34.2 i 3 de l’ET.

La interpretació literal del nou apartat permet afirmar que l’administració del registre de jornada no és una opció per a l’empresari, sinó que es tracta d’un deure que deriva del terme “garantirà”, això és, amb subjecció a l’obligació de garantia d’existència de l’esmentat registre, i no com una mera potestat de l’ocupador.

Contingut del registre diari de jornada

Cal entendre que el que ha de ser objecte de registre és la jornada de treball realitzada diàriament. No s’exigeix ​​expressament el registre de les interrupcions o pauses entre l’inici i la finalització de la jornada diària, que no tinguin caràcter de temps de treball efectiu.

La lectura que es faci del registre a l’hora de determinar el possible incompliment de determinats límits en matèria de temps de treball s’ha de fer de forma integral, considerant totes les possibilitats que permet l’ordenament laboral en matèria de distribució de temps de treball.

En tot cas, seria convenient que el registre utilitzat a l’empresa ofereixi una visió adequada i completa del temps de treball efectiu. En cas contrari, es podria presumir que ho és tota aquella que transcorre entre l’hora d’inici i la finalització de la jornada de treball registrada, i és a l’ocupador a qui correspondria l’acreditació que això no és així. En aquest sentit, la negociació col·lectiva o els acords d’empresa referits a l’organització i documentació del registre han de ser l’instrument idoni per precisar com considerar tots els aspectes relacionats amb el registre d’interrupcions, pauses o flexibilitat de temps de treball.

El registre de la jornada ha de ser diari, i no és acceptable per a l’acreditació del seu compliment l’exhibició de l’horari general d’aplicació en l’empresa, el calendari laboral o els quadrants horaris elaborats per a determinats períodes, ja que aquests es formulen “ex ante” i determinaran la previsió de treball per a aquest període però no les hores efectivament treballades en el mateix, que només es coneixeran “ex post” com a conseqüència de l’administració del registre de jornada.

Conservació del registre diari de jornada

L’empresa conservarà els registres diaris de jornada durant 4 anys i romandran a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de treball i Seguretat Social. La norma no estableix la manera de conservació dels registres, així que s’ha d’entendre vàlid qualsevol mitjà, físic o de qualsevol altre tipus, sempre que aquest garanteixi la fiabilitat i veracitat respecte de les dades registrades diàriament. La sentència del TJUE, de 14 de maig de 2019, assenyala que el sistema implantat ha de ser accessible. En no establir-les normes, aquesta conservació dels registres diaris no implica la totalització dels mateixos, tal com sí s’estableix en el cas de contractes a temps parcial i per al compliment de les obligacions en cas de realització d’hores extraordinàries.

El fet que els registres hagin d’estar a disposició dels treballadors i els seus representants implica necessàriament que els mateixos hagin d’estar o ser accessibles des del centre de treball en què es troben les persones treballadores o els seus representants.

En el cas que el registre de jornada s’hagi instrumentat originalment en format paper, a l’efecte de la seva conservació es podrà arxivar en suport informàtic mitjançant l’escaneig dels documents originals, i guardar-lo telemàticament amb les degudes garanties.

Davant l’absència de referència expressa i per motius de seguretat jurídica, s’ha d’interpretar que la permanència a disposició no implica l’obligació de lliurament de còpies, llevat que així ho disposin un conveni col·lectiu o hi hagi pacte exprés en contra, ni s’ha de lliurar a cada treballador còpia del seu registre diari, sense perjudici de facilitar la seva consulta personal, ni als representants legals dels treballadors, fet que no obsta la possibilitat d’aquests últims de prendre coneixement dels registres dels treballadors.

Organització i documentació del registre diari de jornada

La forma d’organització i documentació del registre, serà la que es determini mitjançant negociació col·lectiva, acord d’empresa, o, si no n’hi ha, decisió de l’empresari amb la consulta prèvia amb els representants legals dels treballadors a l’empresa. No obstant això, l’existència i obligació del registre diari no es fa dependre que hi hagi una previsió o regulació concreta en negociació col·lectiva o acord d’empresa, i és exigible en tot cas. En qualsevol cas, ha de ser un sistema de registre objectiu, que garanteixi la fiabilitat, veracitat i la no alteració a posteriori de les dades i que respecti la normativa sobre protecció de dades.

És competència de la Inspecció no només verificar l’existència d’un registre de jornada, sinó també que la seva forma d’organització i documentació ha anat precedida del corresponent procediment de negociació o consulta amb la representació dels treballadors, aspecte aquest que podrà ser objecte de comprovació a través de les actes de les reunions celebrades en el procés de negociació.

Règim sancionador

La transgressió de les obligacions en matèria de registre de jornada es tipifica com a infracció greu. L’inici de procediment sancionador per l’incompliment de l’obligació de registre diari de jornada és possible des del 12 de maig de el 2019.

El registre és un mitjà que garanteix i facilita el control del compliment de la normativa en matèria de temps de treball, però no és l’únic. Si hi ha certesa que es compleix la normativa en matèria de temps de treball o que no es realitzen hores extraordinàries, encara que no es dugui a terme el registre de jornada de treball, després de la valoració de l’inspector actuant en cada cas, podria substituir-se l’inici del procediment sancionador per la formulació d’un requeriment perquè es doni compliment a l’obligació legal de garantir el registre diari de la jornada de treball.

L’incompliment del registre de la jornada donarà lloc a sancions en modificar també la Llei d’infraccions en l’Ordre Social. Es podran imposar multes d’entre 626€ fins 6.250€ per a les empreses.

A aquests efectes us adjuntem un model de fitxa de control horari suficient en tant es consolida legalment aquesta obligació. Podeu descarregar-lo aquí

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis, així com l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de pàgina web. política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies