Què són les operacions vinculades

Les operacions vinculades són aquelles relacions mercantils que desenvolupen persones físiques o jurídiques amb algun tipus d’unió entre elles i, en un intent per evitar el frau fiscal, cal declarar-les en el Model 232. Saps si hi estàs obligat?

Què és una operació vinculada?
Les operacions vinculades són aquelles que realitzen les entitats o persones físiques entre elles i tenen un contingut econòmic. Es consideren persones o entitats vinculades les següents:

– Una entitat i els seus socis o partícips.

– Una entitat i els seus consellers o administradors, excepte en el corresponent a la retribució per l’exercici de les seves funcions.

– Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.

– Dues entitats que pertanyin a un grup.

– Una entitat i els consellers o administradors d’una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

– Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, al menys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.

– Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directament o indirectament en, al menys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.

– Una entitat resident en territori espanyol i els seus establiments permanents a l’estranger.

Qui està obligat a presentar el model 232?

Estaran obligats a presentar el model 232 i emplenar la informació d’operacions amb persones o entitats vinculades als contribuents de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant un establiment permanent, així com les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, que realitzin les següents operacions amb persones o entitats vinculades en els termes que preveu l’article 18.2 de la LIS:

– Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions en el període impositiu superi els 250.000 euros, d’acord amb el valor de mercat.

– Operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cadascuna d’aquestes operacions en el període impositiu superi els 100.000 euros.

– Quan hi hagi operacions del mateix tipus que al seu torn facin servir el mateix mètode de valoració, sempre que l’import del conjunt d’aquestes operacions en el període impositiu sigui superior al 50% de la xifra de negocis de l’entitat.

– Si s’aplica la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, en haver obtingut rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.

– En aquells casos en què el contribuent realitzi operacions o tingui valors en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals independentment del seu import.

Quan no és obligatori emplenar la informació d’operacions amb persones o entitats vinculades del model 232?

No serà obligatori respecte de les següents operacions:

1. Les realitzades entre entitats que s’integrin en un mateix grup de consolidació fiscal, sense perjudici del que preveu l’article 65.2 de la LIS.

2. Les realitzades amb els seus membres o amb altres entitats integrants del mateix grup de consolidació fiscal per les agrupacions d’interès econòmic, les unions temporals d’empreses i les societats de desenvolupament industrial regional. Tanmateix, sí que hauran de presentar el model 232 en el cas d’unions temporals d’empreses, o fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, que s’acullin a el règim que estableix l’article 22 de la LIS.

Quin és el termini de presentació del model 232?

El model 232 s’ha de presentar durant el mes 11 després de la conclusió del període impositiu. És a dir, per a aquelles empreses el tancament d’exercici fiscal de les quals sigui el 31 de desembre, el termini de presentació del model 232 és de l’1 a l’30 de novembre de cada any.

La presentació ha de realitzés en format electrònic a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària, i ha de contenir informació sobre:

– Operacions amb persones o entitats vinculades.

– Operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles (Patent Box).

– Operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats paradisos fiscals.

Com es presenta el model 232?

Obligatòriament s’ha de presentar per via electrònica, bé a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, o bé des de la pàgina de l’Agència Tributària. Aquesta presentació pot ser realitzada per:

– Els contribuents de l’impost o, si s’escau, els seus representants legals.

– Els representants voluntaris dels obligats tributaris amb poders o facultats per presentar electrònicament en nom dels mateixos declaracions i autoliquidacions davant l’Agència Tributària o representar-los davant aquesta.

– Les persones o entitats que tinguin la condició de col·laboradors socials en l’aplicació dels tributs.

Pot comprovar l’Agència Tributària les valoracions de les operacions vinculades declarades?

L’Administració tributària pot comprovar que les operacions declarades entre persones o entitats vinculades s’han valorat pel seu valor normal de mercat i efectuarà, si escau, les correccions valoratives que procedeixin respecte de les operacions subjectes a aquest impost, a l’IRPF o a l’impost sobre la renda de no residents que no hagin estat valorades pel seu valor normal de mercat, amb la documentació aportada pel subjecte passiu i les dades i informació de què disposi.

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis, així com l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de pàgina web. política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies