Prestacions per a Autònoms introduïdes pel RD 30/2020 de 30 de setembre

El Govern ha aprovat la pròrroga fins el 31 de gener de 2021 de l’actual prestació extraordinària per cessament d’activitat, que serà compatible amb l’activitat i estarà també dirigida a treballadors autònoms de temporada, així com la creació d’una nova prestació extraordinària per suspensió de l’activitat.

Així ve regulat en el Reial Decret – Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, que també regula la nova pròrroga dels ERTOS.

PRÒRROGA DE L’ACTUAL PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT

L’actual prestació extraordinària per cessament d’activitat es prorrogarà fins al pròxim 31 de gener de 2021, sent compatible amb l’activitat, sempre que, durant l’últim trimestre de 2020, es compleixin els requisits següents:

– Acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre de 2020 de al menys el 75% en relació amb el mateix període de 2019.

– No superar uns rendiments nets de 5.818,5 euros (1,75 vegades el SMI) en el període octubre – desembre de aquest any.

Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets de el quart trimestre, i no podrà excedir de 1.939,58 euros mensuals.

Els que compleixin aquests requisits podran seguir gaudint de l’actual prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors autònoms o sol·licitar-la.

Així mateix, també la poden sol·licitar aquells treballadors autònoms en situació de pluriactivitat, sempre que els ingressos procedents de la seva activitat com a autònoms, no superin 2,5 vegades el SMI (2.320 euros mensuals). De la mateixa manera, també podran accedir-hi els autònoms que es beneficiïn de la Tarifa Plana i que tinguin cotitzat menys d’un any (abans no podien).

Amb aquesta nova pròrroga, els autònoms cobraran el 50% de la seva base de cotització (abans cobraven el 70%) i inclou l’exoneració de les quotes.

Un cop sol·licitada, la prestació començarà a meritar amb efectes d’1 d’octubre de 2020 i tindran una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals d’octubre. En cas contrari els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent a el de la presentació de la sol·licitud.

Els treballadors autònoms que, per no complir els requisits, no puguin accedir a aquesta prestació, podran sol·licitar una prestació per reducció d’ingressos, sempre que els seus ingressos en l’últim trimestre de 2019 no superin el SMI. La quantia de la prestació serà de el 50% de la base mínima de cotització i igualment estarà exonerat d’abonar les quotes i li computarà com a cotitzat.

Compatibilitat amb el treball per compte d’altri

La prestació de cessament d’activitat podrà ser compatible amb el treball per compte d’altri, sent les condicions aplicables en aquest supòsit les següents:

– Els ingressos nets procedents de la feina per compte propi i els ingressos procedents de la feina per compte d’altri no pot superar 2,2 vegades el SMI.

– Els ingressos procedents de la feina per compte aliè no superaran 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional.

La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l’activitat.

Juntament amb la sol·licitud s’ha d’aportar una declaració jurada dels ingressos que es perceben com a conseqüència de la feina per compte d’altri, sense perjudici de l’obligació que assisteix de presentar un certificat d’empresa.

Autònoms de temporada

Els treballadors autònoms de temporada podran seguir gaudint de la prestació extraordinària per cessament d’activitat, sempre que compleixin els requisits següents:

– Hagin cotitzat un mínim de quatre mesos entre els mesos de juny i desembre de 2018 i 2019.

– No superen els 23.275 euros d’ingressos durant 2020.

– No hagin desenvolupat activitat ni hagin estat donats d’alta o assimilat a l’alta de l’1 de març a el 31 de maig de 2020.

Amb aquesta prestació, els autònoms de temporada cobraran el 70% de la seva base de cotització i tindran exoneració de quotes.

NOVA PRESTACIÓ PER SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’ACTIVITAT PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS

A partir d’l’1 d’octubre de 2020, els treballadors autònoms que, es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació de virus Covid19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària en els termes i requisits que s’estableixen a continuació.

La nova prestació per suspensió temporal de l’activitat per a treballadors autònoms es podrà gaudir des del dia següent a l’adopció de la mesura de tancament de l’activitat fins a l’últim dia del mes següent en què s’acordi l’aixecament de la mateixa.

Podran sol·licitar aquesta prestació els treballadors autònoms que reuneixin els següents requisits:

– Estar afiliats i en alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) a l’almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acordi el cessament d’activitat.

– Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà a el pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes.

Import de la prestació

La quantia de la prestació serà de el 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. S’incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d’una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa.

No obstant, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d’activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%, i no és aplicable la previsió contemplada en l’apartat anterior per a famílies nombroses.

Durant el temps que romangui l’activitat suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar. L’exoneració de l’ingrés de les quotes s’estendrà des del primer dia del mes en què s’adopta la mesura de tancament d’activitat fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura.

La prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, llevat que els ingressos de la feina per compte d’altri siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del SMI; amb l’exercici d’una altra activitat per compte propi; amb la percepció de rendiments procedents de la societat el activitat s’hagi vist afectada pel tancament; així com amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l’exercici de l’activitat que desenvolupava.

CONTROL I REVISIÓ DE LES PRESTACIONS CONCEDIDES

A partir de l’1 de març de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.

Per a això les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, sempre que tinguin el consentiment dels interessats, recollissin de el Ministeri d’Hisenda les dades tributàries corresponents a l’any 2020 dels treballadors autònoms.

Si les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social no poguessin tenir accés a les dades que consten en les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d’aportar a la mútua col·laboradora:

– Còpia de el model 390 de declaració resum anual IVA de l’any 2020.

– Còpia de el model 130 corresponent a l’autoliquidació en pagament fraccionat de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l’any 2020.

– Declaració de la renda de les persones físiques o certificat d’empreses on constin les retribucions percebudes per compte aliè.

– Els treballadors autònoms que tributen en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) hauran d’aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.

 

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis, així com l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de pàgina web. política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies